Unicornis Wysokiński NieruchomościNasze biuro:

Unicornis-Wysokiński Nieruchomości
ul. Matejki 30, 75-544 Koszalin
tel: +48 570 970 816, +48 570 970 847
e-mail: biuro@unicornis.com.pl
O NAS OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI KREDYTY KONTAKT

Jak sprzedać las?

Od 30 kwietnia 2016 roku obowiązuje nowelizacja ustawy z dnia 13.04.2016 roku, przyznająca Lasom Państwowym prawo pierwokupu lub wykupu prywatnych nieruchomości  rolnych (art. 37a ustawy).


Prawo pierwokupu dotyczy nieruchomości: 1) oznaczonych w ewidencji gruntów jako lasy (Ls); 2) przeznaczonych do zalesienia (w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub  decyzji o warunkach zabudowy);  lub 3) objętych uproszczonym planem urządzenia lasu.


Prawo pierwokupu polega na tym, że w przypadku gdy prywatny właściciel zechce  sprzedać grunt oznaczony jako las, przeznaczony do zalesienia lub objęty uproszczonym planem urządzenia lasu, transakcja zostanie przeprowadzona dwuetapowo: a) najpierw należy zawrzeć umowę warunkową sprzedaży,  w której określa się istotne elementy umowy: „kto, co, komu, za ile, w jakim terminie”) w formie aktu notarialnego; należy zawiadomić o transakcji Lasy Państwowe (doręczyć odpis warunkowej umowy); Lasy Państwowe mają miesiąc na zajęcie stanowiska w przedmiocie pierwokupu; jeżeli Lasy Państwowe zechcą skorzystać z prawa pierwokupu   na warunkach umowy warunkowej sprzedaży, składają w formie aktu notarialnego oświadczenie o wykonaniu prawa pierwokupu (w terminie miesiąca); w przypadku gdy nie zajmą stanowiska w terminie miesiąca od zawiadomienia o umowie warunkowej, można zawierać umowę przeniesienia własności nieruchomości; - gdy Lasy kwestionują  cenę transakcyjną, mogą w terminie 14 dni od wykonania prawa pierwokupu  wystąpić do sądu o ustalenie czy cena, którą zapłaciły jest ceną rynkową; niezachowanie tej formy sprzedaży powoduje nieważność umowy sprzedaży!


W przypadku zbycia nieruchomości w innym trybie niż umowa sprzedaży (umowa darowizny, wniesienia nieruchomości aportem do spółki) Lasy Państwowe mogą złożyć  oświadczenie o nabyciu korzystając z prawa wykupu.


Chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do naszego biura, wyjaśnimy, pomożemy przygotować dokumenty do sprzedaży!!!!!

Reklama