Unicornis Wysokiński NieruchomościNasze biuro:

Unicornis-Wysokiński Nieruchomości
ul. Matejki 30, 75-544 Koszalin
tel: +48 570 970 816, +48 570 970 847
e-mail: biuro@unicornis.com.pl
O NAS OBSŁUGA PRAWNA NIERUCHOMOŚCI KREDYTY KONTAKT

Obsługa Prawna


OBSŁUGA PRAWNA


Doradzamy we wszystkich aspektach prawnych związanych z inwestowaniem w nieruchomości i ich zarządzaniem, w tym:


* Audyt nieruchomości,

* Obsługa procesu inwestycyjnego,

* Regulacja stanu prawnego nieruchomości.


 

AUDYT NIERUCHOMOŚCI

 

Sprawdzamy i oceniamy stan prawny nieruchomości, a w szczególności:

 

* przeprowadzamy szczegółową weryfikację stosunków własnościowych związanych z nieruchomościami, przede wszystkim w oparciu o dokładną analizę treści księgi wieczystej prowadzonej dla danej nieruchomości oraz innych dokumentów regulujących jej stan prawny,

 

* pozyskujemy dane o dostępie nieruchomości do infrastruktury oraz możliwościach jej rozbudowy według planu zagospodarowania przestrzennego,

 

* analizujemy dokumenty określające przeznaczenie nieruchomości oraz badamy uwarunkowania dotyczące ochrony środowiska, przyrody, ochrony zabytków i innych. OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO

 

Prowadzimy kompleksową obsługę prawną wspierającą rozpoczęcie i efektywną realizację poszczególnych procesów inwestycyjnych i budowlanych, od etapu związanego z projektowaniem do etapu odbiorów, a także doradzamy na każdym etapie toczącego się postępowania w sprawach o wydanie m.in.:

 

 

* decyzji określającej warunki zabudowy, decyzji o pozwoleniu na budowę, pozwoleniu na rozbiórkę, pozwoleniu na budowę sieci (przyłączy), a także decyzji w zakresie zmiany sposobu użytkowania nieruchomości, decyzji wyłączającej grunty z produkcji rolnej lub leśnej oraz innych decyzji i postanowień wynikających z zakresu prawa administracyjnego,

 

* reprezentujemy inwestorów przed organami gminy oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach w sprawie uchwalenia lub zmiany przepisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

 

* występujemy do organów administracji publicznej o wydanie opinii mających istotne znaczenie dla poprawności procesu deweloperskiego,

 

* w razie konieczności sporządzamy zażalenia, odwołania oraz inne nadzwyczajne środki odwoławcze (wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego, etc.),

 

* występujemy w imieniu swoich Klientów przed organami nadzoru budowlanego w postępowaniach o wydanie pozwolenia na użytkowanie, w sprawach odstępstwa od projektu zatwierdzonego pozwoleniem na budowę,

 

* uczestniczymy w procesie dotyczącym samowoli budowlanych;

 

* prowadzimy postępowania dotyczące uzyskania wymaganych prawem zezwoleń na nabycie nieruchomości,

 

* opracowujemy i opiniujemy projekty umów w zakresie obrotu nieruchomościami oraz umów przedwstępnych i warunkowych, pozostających w związku z nieruchomościami,

 

* analizujemy możliwości i proponujemy zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach, a także doradzamy w zakresie obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 


 REGULACJA STANU PRAWNEGO NIERUCHOMOŚCI

 

 

W ramach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajmujemy się w szczególności:

 

* analizą stanu prawnego nieruchomości,

 

* przygotowaniem projektów umów dotyczących zniesienia współwłasności, w tym umów o dział spadku i czynności notarialnych w sprawach zniesienia współwłasności;

 

* doradztwem w zakresie oddawania nieruchomości w użytkowanie osobom trzecim;

 

* sporządzaniem oraz opiniowaniem projektów umów najmu, dzierżawy, użyczenia nieruchomości, etc.,

 

* kompletowaniem niezbędnej do uzyskania statusu spadkobiercy dokumentacji: aktów urodzenia, aktów małżeństwa, zgonu, dokumentów adopcyjnych, dokumentów imigracyjnych, dokumentów potwierdzających obywatelstwo polskie

 

 


Reklama